نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

چکیده

بررسی تغییرات کاربری اراضی، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت منابع طبیعی و بازنگری در تغییرات محیطی است. با افزایش نیاز به تأمین مواد غذایی، رشد مناطق شهری و ملزومات زندگی بشر، تغییراتی در سطح زمین ایجاد می‌شود که می‌تواند موجب تخریب اراضی و منابع موجود در آن گردد. این تغییرات، در اثر تقابل نیازهای همیشگی جوامع انسانی و محیطی با زمین ایجاد می‌شود. در تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک سنجش از دور، تغییرات کاربری اراضی شهرستان کرمانشاه در بازه زمانی بین سال‌های 1392 تا 1400 با استفاده از تصاویر لندست 8 مورد بررسی قرار گرفت. تصحیحات رادیومتری و اتمسفری به ‌وسیله الگوریتمFlaash در نرم‌افزار ENVI 5.3 انجام شد و از روش های طبقه‌بندی ML و SVM برای تولید نقشه‌های کاربری اراضی در شش کلاس (شامل مناطق مسکونیشهری و روستایی، جنگل و باغ، پهنه سنگی، کشاورزی و زراعت، پهنه آبی و زمین بایر) استفاده گردید. نتایج بدست آمده با استفاده از ماتریس خطا برای نقشه‌های کاربری اراضی تهیه شده برای سال‌های 1392 و1400، به‌ترتیب دارای دقت کلی90% و 89% و ضریب کاپا برابر 86% و 85% می‌باشد که در محدوده قابل قبول است. در این بازه زمانی تغییرات مناطق شهری و مسکونی دارای 6/11 درصد رشد مثبت، جنگل و پوشش باغی7/119درصد رشد مثبت، پهنه آبی 293 درصد رشد مثبت، و تغییرات زمین بایر 6/4 درصد رشد مثبت داشته اند اما مناطق کشاورزی و زمین های زارعی در این مدت هشت ساله 5/5 درصد و پهنه سنگی 5/2 درصد رشد منفی ثبت شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Land classification and calculation of changes from 2013 to 2021 using Landsat 8 satellite data

نویسندگان [English]

  • maryam bayati khatibi
  • yousef amirian

Senior student of Remote Sensing and GIS, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University

چکیده [English]

Investigating land use change is one of the most important aspects of natural resource management and reviewing environmental changes. With the increasing need for food supply, the growth of urban areas and the necessities of human life, changes occur at the earth's surface that can lead to the destruction of land and resources. These changes are caused by the confrontation of the constant needs of human and environmental societies with the earth. In the present study, using the remote sensing technique, land use changes in Kermanshah county in the period between 2013 and 2021 were studied using Landsat 8 images. Radiometric and atmospheric corrections were performed by Flaash algorithm in ENVI 5.3 software and ML and SVM classification methods for generating land use maps in six classes (including urban and rural areas, forests and gardens, rocky area, irrigation and agriculture, flats). Barren land) was used. The results obtained using the error matrix for land use maps prepared for the years 2013 and 2021, with an overall accuracy of 90% and 89% and kappa coefficient of 86% and 85%, respectively, which is within acceptable range. During this period, land use changes, urban and residential areas with 11.6 percent, forest and garden cover 119.7 percent, irrigated area 293 percent, and barren land 4.6 percent positive growth, and agricultural areas and agricultural land in this nine-year period 5.5 Percentage and 2.5% rocky area recorded negative growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiometric correction
  • Atmospheric correction
  • upervisor Classification
  • MLC
  • SVMC