27/03/1402

بسمه تعالی

 

صورت جلسه هیات تحریریه نشریه کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم محیطی

جلسه هیات تحریریه نشریه کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم محیطی در روز شنبه رأس ساعت 12 مورخه27/03/1402بنا بر ضرورت طرح مسائل مطروحه و پیشبرد بهینه امور مربوط به نشریه، در اتاق مدیریت گروه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی( جناب آقای دکتر ولیزاده کامران) تشکیل و کلیه حاضرین در جلسه با ذکر پیشنهادات و ذکر موارد قابل بررسی به نوبه خود، در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد:

1- تنظیم فرم ارزیابی مقالات جهت داوری در سامانه نشریه توسط کارشناس نشریه

2-  ارائه راهکارهایی در خصوص افزایش تعداد داوران نشریه و درج اسامی ایشان در نشریه توسط کارشناس نشریه

3- جهت بهبود و افزایش تعداد مقالات نشریه در طی شماره های آتی پیشنهاد گردید که ایمیل هایی جهت معرفی نشریه به اعضای هیات علمی هم گروه دانشگاه تبریز و سایر دانشگاههای کشور ارسال گردد.

4- در خصوص پروسه داوری مقالات مبنا بر این قرار داده شد که مقالات جدیدی در ابتدا توسط جناب آقای دکتر ولیزاده از حیطه مسائل اولیه بررسی شده و اگر دارای مشکل بودند که به خود نویسنده ارجاع داده شود و اگر مشکلی در مقاله نبود، به جناب آقای دکتر حکیمی جهت تعیین داوران ارسال نمایند.

5- بررسی و پیگیری سامانه مپفا (پنجره واحد خدمات پژوهشی، فناوری و نوآوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری) توسط  کارشناس نشریه

6- مقالات ارسال شده به صفحه آرا پس از ویراستاری توسط وی،از طریق سامانه نشریه مقالات را ارسال نماید.

 

حاضرین جلسه:

سرکارخانم دکترمریم بیاتی خطیبی (مدیر مسئول)

جناب آقای دکتر خلیل ولیزاده کامران (سردبیر)

جناب آقای دکتر هادی حکیمی (مدیر داخلی)

سرکارخانم دکتر الهام محمد علیزاده فرد (کارشناس نشریه)