فرمت مجله کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی

1.نشریة کاربرد سنجش‌ازدور و سیستم  اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با کاربرد تکنولوژی های نوین سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در علوم محیطی(پذیرای مقالات می‎باشد.

2. مقالة ارسال‌شده در نشریة دیگر چاپ‌نشده یا هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (تکمیل فرم تعهد و فرم تعارض منافع).

3. زبان رسمی نشریه، فارسی است، اما چکیده کوتاه و چکیده مبسوط مقالات به زبان انگلیسی نیز ضروری است.

- مقاله علاوه بر چکیده کوتاه فارسی و انگلیسی (حداکثر300 واژه، معادل حداکثر 15 سطر)، بایستی دارای واژه‎های کلیدی (حداکثر 6 واژه)،‌ مقدمه، روش تحقیق، نتایج، بحث و نتیجه ‎گیری، تقدیر و تشکر، منابع مورداستفاده و چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی (حداقل 1000 واژه) باشد. ( تذکر: چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‎ای تأمین‌شده باشد باید نام مؤسسه در تقدیر و تشکر در انتهای مقاله بالای منابع مورداستفاده درج گردد).

4. مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی در یکی از فرمت­ های مقاله پژوهشی، گزارش موردی، مقاله مروری، یاداشت فنی، مقاله کوتاه و نامه به سردبیر نویسنده (نویسنده­ گان) باشد.

5. مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می­ شود، ضرورتاً می­ بایست "فرم تعهد" با امضاء اساتید مربوطه به همراه آپلود فایل­ های مقاله به نشریه ارسال گردد، و مسئول مکاتبات استاد راهنمای مقاله باشد؛ در غیر این صورت در هیأت تحریریه قابل‌طرح نخواهد بود.

6. مقاله صرفاً از طریق سایت نشریه به آدرس  https://rsgi.tabrizu.ac.ir ارسال گردد.

7. مقاله در محیط Word 2010 قلم B Nazaninفونت 13(برای چکیده لاتین با قلم تایمز 12) فاصله میان سطور 1 سانتی­ متر حروف‌چینی و تایپ گردد. حاشیه 2 سانتی­ متر از چهار طرف باشد. عنوان مقاله با فونت Titr Mazar 12 Bold، مشخصات نویسنده یا نویسنده گان با فونت B Nazanin 10.5 Bold ، چکیده فارسی با فونت B Nazanin 12، فهرست عناوین متن با فونت B Nazanin 12Bold، منابع با فونت Time New Roman 11 نگاشته شود.

8. مقاله در یک ستون در دو فایل جداگانه شامل؛ یک فایل صفحه مشخصات نویسنده (نویسنده­ گان) Word تحت عنوان Cover letter، فایل دوم حاوی مقاله اصلی در محیط Word 2010 بدون صفحه مشخصات نویسنده (نویسنده گان) تحت عنوان فایل اصلی مقاله، ارسال گردد.

9. فایل­ های ارسالی بایستی مطابق نمونه های تمپلیت باشد (فایل مشخصات نویسندگان،  فایل اصلی و چکیده های مبسوط) و دارای مشخصات زیر باشد:

فایل مشخصات نویسنده(گان):به‌صورت Word 2010 و در فایل جداگانه با ذکر اطلاعات زیر ارسال گردد.

- مرتبه علمی، گروه آموزشی، دانشکده، نام دانشگاه / مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسنده­(گان) به فارسی و انگلیسی.

- نشانی کامل نویسندة عهده‎ دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیام‎نگار (پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی.

- الزامیست نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی باشد مگر اینکه در گروه مولفان هیچ عضو هیات علمی مشارکت نداشته باشد. از این‌رو ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان یک ایمیل سازمانی باشد.

- در تکمیل فرم برخط (آنلاین) مشخصات نویسندگان در سامانه دقت لازم به‌عمل آید. بر اساس قوانین نشریه، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلاً از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

- دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد: نام دانشجو، استاد/اساتید راهنما (نویسنده مسئول)، و  استاد مشاور.

فایل اصلی مقاله:به‌صورت Word 2010 و در فایل جداگانه با ذکر اطلاعات زیر در قالب تمپلیت نشریه که قسمت 9 قرار داده شده تنظیم و ارسال گردد.

- عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی (حداکثر 17 واژه)، چکیده کوتاه فارسی و انگلیسی (حداکثر300 واژه، معادل حداکثر 15 سطر)، واژه‎های کلیدی (حداکثر 6 واژه)،‌ مقدمه، روش تحقیق، نتایج، بحث و نتیجه‎زگیری، منابع مورداستفاده و چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی (حداقل 1000 واژه) باشد. ( تذکر: چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‎ای تأمین‌شده باشد باید نام مؤسسه در تقدیر و تشکر در انتهای مقاله بالای منابع مورداستفاده درج گردد).

منابع/مأخذ در متن مقاله، ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز باشند؛ به گونه‌ای که ابتدا نام‌خانوادگی مؤلف یا ‌مؤلفان و سپس سال انتشار بیان گردد؛ از منایع انگلیسی به صورت: (Smith, 2021). برای منابع با بیش از دو نویسنده، با ذکر نام‌خانوادگی و نام نویسنده اول به جای نام سایر نویسندگان، «همکاران» ذکر گردد؛ مانند: (Jack et al., 2023). نحوه ارجاع درون متن به منابع صورت فارسی: (حمیدی، 1400) و برای بیش از دو نویسنده (احمدی و همکاران، 1402).

10. فرمت نشریه فاقد فوت نوت می باشد. لذا درصورت نیاز معادل‌های انگلیسی در داخل پرانتز در متن مقاله آورده شود.

11. در تنظیم جداول و شکل­ ها (منحنی‎ها، نمودارها و تصاویر)، رعایت نکات زیر الزامی است:

الف ­ـ اطلاعات جداول نباید به­ صورت منحنی و یا به شکل دیگر در مقاله ­تکرار شوند.

ب ـ هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج- شماره جدول(ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرار‌گیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می‌باشد.

د- علاوه بر عنوان فارسی جدول­ ها، عنوان انگلیسی جدول­ ها ارائه شود. ضمناً کلیه اجزا جدول­ ها به فارسی (با فونت  B Nazanin 11) و انگلیسی (با فونت Time new roma 10) مطابق تمپلیت نشریه تنظیم گردد.

ذ- شکل‎های هر مقاله شامل منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به‌طور یکسان به‌عنوان شکل شماره ‎گذاری می‎شوند. شکل‎ها باید به‌صورت رنگی باکیفیت مناسب و مطلوب تهیه‌شده و شماره و عنوان آن­ها در پائین بیاید. نقشه‌ها خوانا بزرگ و باکیفیت با فونت و اعداد خوانا در حاشیه و اعداد مقیاس، جهت و راهنمای ارائه گردد.

ر- علاوه بر عنوان فارسی شکل­ ها، عنوان انگلیسی شکل­ ها ارائه شود. ضمناً کلیه اجزا شکل ­ها به فارسی (با فونت B Nazanin 10 Bold) و انگلیسی (با فونت  Time New Roman 9 Bold) مطابق تمپلیت نشریه تنظیم گردد.

تذکر: اصل تصاویر یا نقشه ها (به صورت جداگانه با حداقل اندازه 13×10 سانتی متر و رزولوشن 300 dpi) در فرمت عکس (JPG) علاوه بر متن مقاله، در قسمت فایل های تکمیلی/اضافی، ارسال گردد. توجه شود هر مورد جداگانه بارگذاری گردد.

تذکر: اصل فایل نمودارها (در فرمت اکسل)، فلوچارت (در فرمت Word نه به صورت عکس) با کلیه مندرجات فونت و اعداد فارسی B Nazanin 11 خوانا و با کیفیت علاوه بر متن مقاله، در قسمت فایل های تکمیلی/اضافی، ارسال گردد. توجه شود هر مورد جداگانه بارگذاری گردد.

 

شکل (1): عنوان فارسی شکل (B Nazanin، با قلم 10 پررنگ)

 Fig. (1): English title……………………) Times New Roman 9 bold

 

 

جدول شماره (1): عنوان فارسی................. (B Nazanin، با قلم 10 پررنگ)

 Table (1): English title……………………….) Times New Roman 9 Bold

 

                                                                                                                                                              ستون اول حتما سمت راست جدول باشد

12. رابط­ه ها و فرمول‌های ریاضی با یک سایز کوچکتر از متن مقاله و از سمت چپ تایپ می‌شوند و برای اشاره به آنها از شماره فرمول در داخل گیومه استفاده می‌شود. در متن نیز باید به رابطه­ ها اشاره شود: باتوجه به رابطه 1 ..... . رابطه ­ها داخل قالب نباشد. (تذکر: از ارسال رابطه ­ها به صورت تصویر خودداری شود و کلیه رابطه­  ها در Word2010 نوشته شود).

ترجیحا کلیه رابطه­ها با استفاده از نرم افزار  MathType درج شود در غیر اینصورت در Word2010 نوشته شود .

 

 13. نوع و اندازه قلم‌ها، طبق جدول زیر رعایت شود.

عنوان فارسی مقاله

Titr Mazar 12 Bold

واژگان کلیدی فارسی

B Nazanin 12

عنوان لاتین مقاله

 Times New Roman 14Bold

واژگان کلیدی لاتین

Times New Roman 12

اسامی فارسی نویسنده گان

B Nazanin 10.5 Bold

متن فارسی

B Nazanin 13

اسامی لاتین نویسنده گان

Times New Roman 11

واژگان لاتین داخل متن

Times New Roman 12

عناوین فرعی متن فارسی

B Nazanin 12- Bold

عنوان جدول‌‌ها و شکل ‌

B Nazanin 12- Bold

متن چکیده فارسی

B Nazanin 12

منابع

Times New Roman 11

متن چکیده لاتین

Times New Roman 12

نام‌های علمی

Times New Roman 10- Italic

 14. تقدیر و تشکر:

- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‎ای تأمین‌شده باشد باید نام مؤسسه در تقدیر و تشکر در انتهای مقاله بالای منابع مورداستفاده درج گردد.

15. روش ارائه منابع در انتهای مقاله:

- از منابع انگلیسی و مقالات چاپ شده در منابع معتبر انگلیسی مربوط به 5 سال اخیر استفاده شود. (تذکر: حداکثر تعداد منابع فارسی 3 و ترجیحاً این سه منبع از مقالات چاپ شده در نشریه  کاربرد سنجش از دور و سیستم  اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی مرتبط با موضوع تحقیق باشد. منابع فارسی به صورت انگلیسی نه ترجمه بلکه دقیقاً از عنوان انگلیسی مقاله استفاده شود و در پایان در داخل پرانتز ذکر شود In Persian).  مطابق تمپلیت نشریه.

- حداقل تعداد منابع 25 و حداکثر 30 منبع.

- به جای پایان نامه و کتاب از مقاله چاپ شده رفرنس داده شود.

- ترتیب منابع بر اساس حروف الفبای انگلیسی آورده شود.

- منابع دقیقاً طبق فرمت زیر تنظیم گردد. ( Times New Roma، با قلم 11 نازک)

- برای نشریه: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسنده(گان). سال انتشار. عنوان مقاله. نام نشریه، جلد(شماره): ....- ....؛ برای مثال:

 Amiri F, Tabatabaie F. 2020. Integration of GIS, remote sensing and Multi-Criteria Evaluation tools in the search for healthy walking paths. Journal of Civil Engineering, 22(1): 279-291. doi:https://doi.org/10.1007/s11104-009-0053-7. (In Persian).

 Guo L, Liu R, Men C, Wang Q, Miao Y, Zhang Y. 2019. Quantifying and simulating landscape composition and pattern impacts on land surface temperature: A decadal study of the rapidly urbanizing city of Beijing, China. Science of The Total Environment, 654: 430-440. doi:https://doi.org/10.1007/s11104-009-0053-7.

 الف- برای کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسنده­(گان). سال انتشار. عنوان کتاب. شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر. تعداد صفحات. برای مثال کتاب:

Abtew W, Melesse A. 2012. Evaporation and Evapotranspiration: Measurements and Estimations. Springer Netherlands, 206 pp.

 تذکر: برای تنظیم منابع انگلیسی طبق فرمت  APA استفاده شود.

 

16. مسئولیت صحت‌وسقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده مسئول مکاتبات است.

17. مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‎شود.

18. حداکثر حجم مقالات، شامل جدول‎ها و منحنی­ ها 20 صفحه A4 باشد.

19. مجله حق ­رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‎دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.