اهداف و چشم انداز

درجهان همیشه در حال تغییرکه نیاز به داده ها و اطلاعات زمانی و مکانی سریع و گسترده از ضروریات است ،سنجش از دور به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد و قدرتمند برای بررسی های زمین با اهداف و منظورهای مختلف و متنوع محسوب می شود .سامانه اطلاعات جغرافیایی نیز یک فن و یا ماشین ابزاری است که می توان از آن در شناسایی داده ها ،تجزیه و تحلیل و تفسیر و جمع بندی داده ها و در ارزیابی توان اکولوژیکی ،نیاز اقتصادی و اجتماعی برای استفاده از سرزمین ،تغییرات محیط زیست ،شناخت تخریب ها ،ضایعات و آلودگی ها و از همه مهم تر در برنامه ریزی های منطقه ای و محیط زیست از آن بهره برداری نمود .درجهان همیشه در حال تغییرکه نیاز به داده ها و اطلاعات زمانی و مکانی سریع و گسترده از ضروریات است ،سنجش از دور به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد و قدرتمند برای بررسی های زمین با اهداف و منظورهای مختلف و متنوع محسوب می شود .سامانه اطلاعات جغرافیایی نیز یک فن و یا ماشین ابزاری است که می توان از آن در شناسایی داده ها ،تجزیه و تحلیل و تفسیر و جمع بندی داده ها و در ارزیابی توان اکولوژیکی ،نیاز اقتصادی و اجتماعی برای استفاده از سرزمین ،تغییرات محیط زیست ،شناخت تخریب ها ،ضایعات و آلودگی ها و از همه مهم تر در برنامه ریزی های منطقه ای و محیط زیست از آن بهره برداری نمود .افزایش بهره وری و بدون تخریب از محیط زیست نیازمند استفاده از اطلاعاتی است که بطور لحظه ای ، گسترده و در سطوح مختلف در اختیار کاربران ،برنامه ریزان و علاقمندان قرار گیرد .هرچه میزان و سرعت دسترسی به این اطلاعات  بیشتر و کیفیت آن بالاتر باشد ،تصمیم های اتخاذ شده از ضریب موفقیتی بالاتر برخوردار خواهد بود .امروزه بخش مهمی از اطلاعات به روز و با حجم وسیع ،با استفاده از فناوری های نوین و با بهره گیری از اطلاعات ماهواره ها و یا جمع آوری اطلاعات از دور صورت می گیرد .درجهان همیشه در حال تغییرکه نیاز به داده ها و اطلاعات زمانی و مکانی سریع و گسترده از ضروریات است ،سنجش از دور به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد و قدرتمند برای بررسی های زمین با اهداف و منظورهای مختلف و متنوع محسوب می شود .سامانه اطلاعات جغرافیایی نیز یک فن و یا ماشین ابزاری است که می توان از آن در شناسایی داده ها ،تجزیه و تحلیل و تفسیر و جمع بندی داده ها و در ارزیابی توان اکولوژیکی ،نیاز اقتصادی و اجتماعی برای استفاده از سرزمین ،تغییرات محیط زیست ،شناخت تخریب ها ،ضایعات و آلودگی ها و از همه مهم تر در برنامه ریزی های منطقه ای و محیط زیست از آن بهره برداری نمود .

به علت گستره وسیع استفاده از امکانات سنجش از دور در رشته های مختلف مانند نقشه برداری ،کشاورزی ،جنگلداری ،برنامه ریزی های شهری ،پایش مخاطرات زمین شناسی ،استخراج مواد معدنی و.......و تجزیه و تحلیل این اطلاعات با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ، نشریه کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی ،زمینه و محلی را برای نشر اطلاعات به روز پژوهشگران فراهم می سازد . این نشریه با هدف گسترش و ارتقاء علمی و پژوهشی در زمینه علوم مربوطه و کاربرد اطلاعات در زمینه های مختلف، انتشار می یابد و در چشم انداز آن ،کمک به نشرعلم با پشتوانه همکاری های علمی بین پژوهشگران در داخل و خارج از کشور ودر سطوح مختلف ترسیم شده است .

 • محورهای موضوعی فصلنامه کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم محیطی ؛
 • توسعه سیستم های مکانی
 • منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی
 • کشاورزی، مرتع داری، آبخیزداری و جنگلداری
 • کاربرد در تغییرات آب و هوایی زمین
 • کاربرد در مخاطرات محیطی
 • کاربرد در حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت
 • کاربرد در مدیریت منابع آب
 • توسعه و آموزش علوم مکانی
 • زیرساخت اطلاعات مکانی و طبقه بندی
 • کاربرد برنامه ریزی شهری
 • کاربرد در آلودگی های محیطی