آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 86
تعداد پذیرش 26
تعداد عدم پذیرش 10
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 47
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 68 روز
درصد پذیرش 30 %