1402
27/03/1402 بسمه تعالی   صورت جلسه هیات تحریریه نشریه کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم محیطی جلسه هیات تحریریه نشریه کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم محیطی در روز شنبه رأس ساعت 12 مورخه27/03/1402بنا بر ضرورت طرح مسائل مطروحه و پیشبرد بهینه امور مربوط به نشریه، در اتاق مدیریت گروه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی( جناب آقای دکتر ولیزاده کامران) تشکیل و کلیه حاضرین در جلسه با ذکر پیشنهادات و ذکر موارد قابل بررسی به نوبه خود، در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد: 1- تنظیم فرم ارزیابی مقالات جهت داوری در سامانه نشریه توسط کارشناس نشریه 2-  ارائه راهکارهایی ...

مطالعه بیشتر

صورت جلسه هیات تحریریه مشترک نشریات دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی در مورخه18/10/1401
صورت جلسه هیات تحریریه مشترک نشریات دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی در مورخه18/10/1401

مطالعه بیشتر

صورتجلسه اردیبهشت 1401
صورتجلسه اردیبهشت 1401

مطالعه بیشتر