نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جعرافیایی /دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه مشکل پارکینگ یکی از معضل‌های اساسی شهرهای پرتردد هست. چراکه با افزایش جمعیت شهری و تعداد خودروها، میزان نیاز به پارکینگ چند برابر شده‌است. از یک‌سوگسترش میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی باعث افزایش تولید آلودگی‌های جوی و زیست‌محیطی با افزایش مصرف سوخت‌های تجدید ناپذیر و از سویی سبب افزایش هدر رفت زمان مفید افراد جامعه در بین سفرهای غیرضروری شده‌است. با توجه به ماهیت موضوع، تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی_تحلیلی هست. شیوه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات اسنادی و میدانی هست در این پژوهش سامانه‌ای هوشمند تحت‌وب برای جستجو و مسیریابی پارکینگ مناسب و کاهش مشکلات ناشی از آن در سطح شهر تبریز ارایه ‌شده است. این سامانه در دو سطح مدیریت جامع پارکینگ‌ها و مدیریت داخلی پارکینگ محلی تحت‌وب و یک بخش اصلی کاربردی پارکینگ یاب مبتنی بر Mobile GIS طراحی‌شده است. برای جمع‌آوری و دریافت داده‌های مورداستفاده در این پژوهش از سامانه Web GIS، OSM (Open Street Map) استفاده‌ شده‌است و نرم‌افزار اندروید استودیو (Android Studio) جهت پردازش داده‌ها و طراحی برنامه پیشنهادی به کار گرفته ‌شده است. کاربران با استفاده از برنامه به پایگاه داده پارکینگ‌ها متصل شده و با واردکردن وزن‌های معیارها بر اساس میزان اهمیت هریک اقدام به یافتن مناسب‌ترین پارکینگ می‌کنند همچنین امکان جستجوی خودکار با تنظیمات از پیش تنظیم ‌شده نیز وجود دارد. درنهایت مسیر رسیدن به پارکینگ درروی نقشه و به‌صورت صوتی و گراف برای کاربر نمایش داده می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که برنامه پیشنهادی باعث کاهش مشکل کاربران دریافتن پارکینگ و همچنین تأثیر قابل‌توجهی در کاهش میزان سوخت مصرفی و درنتیجه آلودگی هوا شده ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Citizen-centered parking locator system (Case study; Tabriz city)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Ghanbary 1
  • Ahmad Nikdel 2

1 Associate Prof , department of RS & GIS,tabriz U

2 , M. A, Stud., Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The method of collecting information is documentary and field. In this research, an intelligent system based on multi-criteria decision systems is provided to find and route suitable parking in the city of Tabriz. This system is designed in two levels of comprehensive parking management and internal management of local parking under the web and the main part of parking performance based on Mobile- GIS. To collect and receive the data in this research used, a Web GIS system, OSM (Open Street Map), and Android studio software was used to process the data and design the proposed application. The purpose of this study is to create a suitable environment for searching and finding parking and reducing the problems caused by it. Users use this application to connect to the parking's database and by enter the weight of the criteria based on the importance of each to find the most suitable parking. It is also possible to search automatically with preset settings. Finally, the parking route is displayed on the map as audio and graphs for the user. Due to the historical and tourism situation of Tabriz and the increase of urban transportation traffic, especially in the city center, has been selected as the study area of this study. The results show that the proposed application reduces the problem of users in finding parking and also has a significant effect on reducing fuel consumption and thus air pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parking locator
  • Intelligent System
  • Citizen-centered
  • Mobile GIS
  • Tabriz
Anitha, J- Thoyajakshi, Y– Ramya, A and Sravani, Prashant Kumar, V, (2017). Intelligent Parking System Using Android Application, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 114 No. 7, pp. 165-174.
Boroushaki, S and Malczewski, J. (2010). Participatorygis: a web-based collaborative GIS and Multicriteria decision analysis, URISA Journal, 22(1) pp. 23-32.
Chena, N - Wanga, L - Honghui Donga, b, L J and Lia, H, (2016). Parking Survey Made Efficient in Intelligent Parking Systems, Procedia Engineering 137, pp. 487 – 495.
Giuffre, T _ Siniscalchia, S M and Tesorierea, G, (2012). A novel architecture of Parking management for Smart Cities, Procedia – Social and Behavioral Sciences 53, pp. 16 – 28.
Idris, M Y I, Noor, N M, razak, zaidi, (2009). Car Park System: A Review of Smart Parking System and its Technology, Information Technology Journal, 8(2) · February, pp. 101-113.
Mufaqih, M S- Kaburuan, E R and Wang, G, (2020). Applying smart parking system with internet of things (IoT) design, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 725, 012095, (pp.1-7).
Ozturk, D and Kılıç, F. (2020). GIS-based multi-criteria decision analysis for parking site selection, Kuwait Journal of Science, 47 (3), June, (pp. 2-14).
Shin J-Ho, - H- Bae Jun, (2014). A study on smart parking guidance algorithm, Transportation Research Part C 44, pp. 299–317.
Shin, J-Ho _ H- Bae, Jun and J-Gon, Kim, (2018). Dynamic control of intelligent parking guidance using neural network Predictive control, Computers & Industrial Engineering 120, pp. 15–30.
https://www.developer.android.com/studo /intro, Android Studio. User guide.
Wróbel A, Rokita E, Maenhaut W. (2000). Transport of traffic-related aerosols in urban areas. Sci Total Environ. Aug 10;257(2-3):199-211. doi: 10.1016/s0048-9697(00)00519-2. PMID: 10989929.