سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
طبقه بندی کاربری اراضی و محاسبه تغییرات سالهای 1392 تا 1400 با استفاده از داده های ماهواره لندست8

مریم بیاتی خطیبی؛ یوسف امیریان

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1401، ، صفحه 48-25

https://doi.org/10.22034/rsgi.2022.15375

چکیده
  بررسی تغییرات کاربری اراضی، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت منابع طبیعی و بازنگری در تغییرات محیطی است. با افزایش نیاز به تأمین مواد غذایی، رشد مناطق شهری و ملزومات زندگی بشر، تغییراتی در سطح زمین ایجاد می‌شود که می‌تواند موجب تخریب اراضی و منابع موجود در آن گردد. این تغییرات، در اثر تقابل نیازهای همیشگی جوامع انسانی و محیطی با ...  بیشتر