جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی مکانی آلودگی های محیط زیستی فلزات سنگین گرد و غبار سطح با توجه به نوع کاربری شهری؛ مطالعه موردی منطقه شمالغرب کلانشهر تبریز

ایرج تیموری؛ حسن محمود زاده؛ علی اسمعیلزاده لاله

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1402، ، صفحه 119-98

https://doi.org/10.22034/rsgi.2024.57801.1055

چکیده
  گرد و غبار سطوح مختلف در شهر می تواند شاخص مناسبی از حضور این فلزات سنگین در سطح شهر باشد . هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل فضایی آلودگی فلزات سنگین گرد و غبار سطح در محدوده شمالغرب شهر تبریز است. بدین منظور از شاخص موران ، تحلیل تکه های داغ و آزمون آنوا در نرم افزار های Arc Gis10.8 و Spss20 استفاده شد. فلزات سنگین مورد مطالعه شامل، سرب ، کروم ، منگنز، ...  بیشتر