آب و هواشناسی
مدل‌سازی و تحلیل سیستم‌های تجربی با استفاده از مفاهیم شبکه‌های پیچیده

لیلا نقی‌پور؛ محمدتقی اعلمی؛ وحید نورانی؛ ابوالفضل قنبری

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1401، ، صفحه 126-107

https://doi.org/10.22034/rsgi.2022.15456

چکیده
  ساخت شبکه‌ روش قابل قبولی برای درک بهتر رفتار سیستم پیچیده می‌باشد، که ضمن آشکارسازی الگوی دینامیک جمعی برای درک اندرکنش فیزیکی در سیستم دینامیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت برای مطالعه‌ی طیف گسترده‌ای از سیستم‌های طبیعی و مصنوعی تعیین اتصالات عملکردی با استفاده از معیاره‌های همبستگی و علیتی از اهمیت زیادی برخوردار ...  بیشتر