نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه نقشه برداری دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تبریز

10.22034/rsgi.2024.58645.1056

چکیده

آگاهی از تأثیر پارامترهای طراحی شبکه نقاط کنترل پهپامبنا برای دستیابی به کیفیتی بهینه در تولید اطلاعات مکانی، یکی از بخش‌های مهم در اجرای یک پروژه پهپادمبنا با توجه به شرایط و محدودیتهای موجود میباشد. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر طراحی و توزیع شبکه نقاط کنترل زمینی در دقت تولید اطلاعات مکانی و نقشه‌های تولیدی از تصاویر پهپادی است . برای این منظور طراحی و توزیع شبکه نقاط کنترل زمینی در دو حالت و سه سناریوی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. حالت اول (A) نقاط کنترل از 4 تا 42 نقطه، فقط در مدلهای کناری و در حالت دوم (B) هم در اطراف و هم در محل مرکزی بلوک فتوگرامتری طراحی شدند. نتایج نشان داد حالت B بالاترین دقت اندازه‌گیری را در مناطق شهری و غیرشهری به دست آورد و بهترین نتایج و کمترین خطا را در هر سه سناریو داشت. یافته‌ها نشان داد که در سناریوی اول متوسط افت دقت در خروجی‌های پهپادمبنا حداقل تا 12 درصد در پیکربندی A و B نقاط کنترل حاصل می گردد. همچنین، این افت دقت در سناریوی دوم و سوم به ترتیب حداقل تا 59/0 درصد و 53/0 درصد در نتایج را نسبت به سناریوی اول نشان می-دهند. بطور کلی، طراحی و گسترش فواصل نقطه کنترل بیش از 30 برابر GSD توصیه نمی‌گردد و در صورت افزایش فواصل آنها به بیش از این مقدار، طراحی بیشتر نقاط کنترل در مدل‌های مرکزی بلوک ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of ground control point network architecture and distribution on the accuracy of UAV image maps.

نویسندگان [English]

  • Mortaza Dorzadeh 1
  • Hassan Emami 2

1 Surveying department, Marand Technical and Engineering Faculty, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Department of Geomatics, School of Marand Engineering, University of Tabriz,

چکیده [English]

Understanding the impact of unmanned aerial vehicle (UAV) photogrammetric network design parameters on 3D reconstruction quality is crucial for achieving optimal spatial information production from UAV images in a UAV-based project, considering existing conditions and limitations. The purpose of this research is to assess the impact of ground control point network architecture and distribution on the accuracy of spatial information and maps generated from drone images. The design and distribution of the ground control point network have been examined in two modes and three distinct scenarios for this aim. Control points ranging from 4 to 42 points were designed just in the side models in the first case (A) and both around and in the center position of the photogrammetry block in the second case (B). According to the data, mode B had the highest measurement accuracy in both urban and non-urban regions, as well as the best results and the least error in each of those scenarios. The findings showed that the average accuracy loss in UAV-based outputs in the first scenario is at least 12% in the arrangement of A and B control points. Furthermore, the accuracy loss in the second and third scenarios is at least 0.59% and 0.53%, respectively, when compared to the first scenario. In general, it is not suggested to construct and expand control point distances more than 30 times GSD, and if these distances are exceeded, control points must be designed in central block models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network of Ground Control Points
  • Spatial Information
  • UAV images
  • Accuracy