نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز

3 گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل همبستگی مکانی امنیت اجتماعی با شاخص های طراحی شهری در بافت های مدرن و قدیمی این شهر ارومیه است. شهرارومیه بدلیل داشتن ابعاد گوناگونی از منظر طراحی شهری و نیز حضور ملیت های متفاوت، اهمیت برسی امنیت دو چندان می باشددر این راستا کیفیت ابنیه، جمعیت، تعداد طبقات و کاربری هایی که در آنها جرایم در کلانتری ثبت شده است به عنوان معیار در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از داده های جرایم ارائه شده توسط کلانتری های شهر و نیز داده های شهری استفاده شده است. کلیه پیش پردازش داده ها و استانداردسازی معیارها در نرم افزار GIS به منظور انجام تحلیل های مکانی انجام شده است. در ادامه با روش تحلیل سلسله مراتبی چند متغیره و با استفاده از نرم افزارSuper Decision، برای هرکدام از معیارها وزن تعیین کرده و با اعمال وزنها در نقشه های استاندارد شده در GIS و در نهایت با ادغام نقشه های فازی وزن دار با عملگرAND نقشه امنیت شهر ایجاد شد. نتیجه تحقیق را روی بافت های جدید و قدیمی مورد ارزیابی قرار دادیم و با نقشه پراکندگی جرایم مقایسه کرده که بر طبق نتایج بدست آمده، با توسعه بافت های جدید امنیت اجتماعی نیز بیشتر شده است.و منطقه4 شهری در قسمت مرکزی شهر با بافت فرسوده کمترین میزان امنیت را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial correlation assessment of urban designing in relationship with social security indicators in Urmia city by using GIS

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Akbarpour 1
  • Bakhtiar Feizizadeh 2
  • Akbar Asgari Zamni 3

1 University of Tabriz

2 Department of Remote Sensing and GIS, University of Tabriz

3 Department of Geography and Urban Planning, University of Tabriz

چکیده [English]

The main goal of present research is the study of correlation of social security with Urban Designing indexes in old and modern Urmia texture. In this city, various Urban Designing and presence of different ethics make the importance of security more dominant and in this regard, the quality of buildings, population, the number of floors, and also the domain in which the crimes have recorded by police were considered as criteria. In this study, the data of crimes offered by the police and also the data of city were used. All the pre-processing data and standardization of criteria is done by GIS in order to do the Spatial analysis. At the end, by using MCDM and SUPER DCISION software weight of any criteria was determined and by utilizing weights in standard GIS maps, and finally blending weighted fuzzy maps with AND operator, the security map of the city was provided. The result of the study was compared with crime scattering map which based on the results by developing modern texture social security has increased and police region 13, with an old texture in the central part of the city has the least security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • urban design
  • MCDM
  • GIS
  • Urmia