نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز،

2 گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز

چکیده

در این تحقیق، یک رویکرد ترکیبی از داده های سنجش از دور و کتابخانه طیفی جهت برآورد گسیلمندی سطح پیشنهاد گردیده است که بر روی هر سنجنده اپتیکی قابل اجراست. روش پیشنهادی نه تنها گسیلمندی سطح را بصورت تابعی از انعکاس عوارض مختلف سطح تخمین می‌زند، بلکه توابع پاسخ طیفی باندهای حرارتی و انعکاسی را در برآورد گسیلمندی سطح مد نظر قرار می-دهد. روش پیشنهادی بر روی تصویری از لندست 8 اجرا شد و گسیلمندی حاصل با دو محصول گسیلمندی سنجنده استر مقایسه و اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد که گسیلمندی حاصل از روش پیشنهادی در باند 10 حرارتی لندست 8 در مقایسه با محصول گسیلمندی متناظر تصویر بررسی اول و دوم سنجنده استر به ترتیب دارای خطای 0.76% و 0.75% با در نظر گرفتن پارامتر ریشه میانگین مربعات خطا می باشد، همچنین این خطا در باند 11 حرارتی به ترتیب دارای مقدار 1.49% و 1.06% محاسبه گردید. خطای بیشتر در باند حرارتی 11 می تواند مربوط به اختلاف نسبتاً زیاد در تابع پاسخ طیفی و رنج طیفی و طول موج موثر بین باند 11 لندست 8 و باند 14 استر باشد. نتایج این تحقیق، گسیلمندی سطح را بصورت تابعی از بازتاب باندهای انعکاسی محاسبه کرده و گسیلمندی سطح در هر پیکسیل متناسب با بازتاب انعکاسیش مقدار گسیلمندی خاص خود را دارد که متفاوت از پیکسیل‌های مجاورش است در حالیکه در روش قبلی برای گروهی از پیکسلها که مقادیر ثابتی از ضریب گسیل تعلق می‌گرفت و گسیلمندی سطح بصورت مقدار ثابت و گسسته در هر منطقه‌ای از تصویر محاسبه می‌گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Synthesis Approach of Remote Sensing Data and Spectral Libraries to Estimate Land Surface Emissivity

نویسندگان [English]

  • Hassan Emami 1
  • Arash Rahmanizadeh 2

1 Department of Geomatics, School of Marand Engineering, University of Tabriz,

2 Department of Geomatics, Marand Faculty of Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran,

چکیده [English]

In this research, a synthesis approach to estimating Land surface emssivity (LSE) using remote sensing data and a spectral library that can be used to any optical sensor is proposed. The suggested method not only estimates the LSE as a function of the reflection of various surface effects, but it also takes into account the spectral response functions (SRF) of the thermal and reflective bands when calculating the LSE. The suggested approach was applied to a Landsat 8 imagery, and the resulting LSE was compared to and verified using two LSE products from the ASTER. The findings indicated that the LSE from the proposed methodology in Landsat 8 thermal band 10 has a root-mean-square error of 0.76 % and 0.75 %, respectively, when compared to the equivalent LSE product of the first and second ASTER Images. This error was also calculated in the 11 thermal band, with values of 1.49 and 1.06 %, respectively. This error was also calculated in the 11 thermal band, with values of 1.49 and 1.06 %, respectively. The results of this study compute the surface emissivity as a function of the reflectance of the reflective bands, and each pixel associated with that reflectance has a unique emissivity value that differs from that of nearby pixels. The prior technique, on the other hand, assigned a constant emissivity coefficient to the value of the group of pixels, and the surface emissivity was computed as a constant discrete value in each part of the image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Surface Emissivity
  • Land Surface Temperature
  • Landsat 8
  • Remote Sensing