نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

تعیین نیاز آبی محصولات کشاورزی یکی از مهم ترین راههای رسیدن به بهره وری مدیریت آب می باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش برآورد نیاز آبی محصول ذرت در مشگین شهر استان اردبیل می باشد و برای این هدف از 10 تصویر بدون ابر ماهواره لندست 8 از سال 2004 تا 2016 و روش SEBS استفاده و نتایج حاصل از آن با روشهای پنمن مانتیث و تشت تبخیر مقایسه گردید. نتایج بیانگر آن بود که در روش SEBS نیاز آبی محصول ذرت در تاریخ 3/7/2010 برابر 14/8 میلی متر در روز و در تاریخ 30/11/2015 برابر 09/1 میلی متر در روز و در روش پنمن مانتیث در تاریخ 19/7/2013 برابر 94/9 میلی متر در روز و در تاریخ 30/11/2015 برابر 12/3 میلی متر در روز که به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تبخیر و تعرق واقعی را دارا می باشد. روش SEBS نیز در مقایسه با تشت تبخیر بیشترین میزان خطا با RMSE برابر با 466/1 و MAD برابر با 325/1 و در مقایسه با روش پنمن مانتیث کمترین میزان خطا را با RMSE برابر با 199/1 و MAD برابر با 947/0 دارا است. همچنین با بررسی مقادیر ضریب تعیین مشخص گردید که روش SEBS بیشترین ضریب تعیین (8677/0) را با روش پنمن مانتیث و بعدازآن با روش تشت تبخیر (8247/0) دارا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of SEBS and Penman-Monteith methods in estimating water requirement of corn crop (Case study: Meshginshahr)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Asadi 1
  • Mokhtar Karami 2

1 University of Tabriz

2 Hakim Sabzevari University

چکیده [English]

Determining the water requirement of agricultural products is one of the most important ways to achieve water management efficiency. Therefore, the main purpose of this study is to estimate the water requirement of corn in Meshginshahr, Ardabil province. For this purpose, 10 cloudless images of Landsat 8 satellite from 2004 to 2016 and the SEBS method were used. The results were compared with Penman-Monteith and evaporation pan methods. The results showed that in the SEBS method the water requirement of corn crop on 2010.8.3was equal to 8.14 mm/day and on 2015.11.30 equal to 1.09 mm/day and in Penman-Monteith method on 2013.7.19 equal to 9.94 mm/day and on 2015.11.30 equal to 3.12 mm/day, which has the highest and lowest actual evaporation and transpiration, respectively. SEBS method has the highest error rate with RMSE equal to 1.466 and MAD equal to 1.325 mm/day compared to evaporation pan. SEBS method has the lowest error rate with RMSE equal to 1.199 and MAD equal to 0.947 mm/day compared to the Penman-Monteith method. Also, by examining the values of the coefficient of determination, it was found that the SEBS method has the highest coefficient of determination (0.8677) with the Penman-Monteith method and then with the evaporation pan method (0.8247).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meshginshahr
  • Water requirement
  • SEBS
  • Penman-Monteith
  • Ardabil