جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر چگونگی تغییرات کاربری اراضی شهری شهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای بین سالهای 2000-2020

حمید نورشی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ علی آذر

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1402، ، صفحه 76-56

https://doi.org/10.22034/rsgi.2024.59659.1059

چکیده
  در طول دو دهه گذشته، گسترش شهرتبریز ‏به مناطق اطراف، باعث تخریب منابع و مشکلات زیست‌محیطی از جمله اختلال در تعادل اکولوژیکی، افزایش هزینه‌های خدماتی، ساخت زمین‌های نامناسب، تشدید آلودگی هوا، و عدم توجه به بافت‌های فرسوده موجود و رونده‌ای در حال پیشرفت قبلی، کاهش کیفیت زیست‌محیطی شده‌است. هدف از این مطالعه، تجزیه و تحلیل تغییرات ...  بیشتر