مقایسه روشهای SEBS و پنمن مانتیث در برآورد نیاز آبی محصول ذرت (مطالعه موردی: مشگین شهر)

مهدی اسدی؛ مختار کرمی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-16

چکیده
  تعیین نیاز آبی محصولات کشاورزی یکی از مهم ترین راههای رسیدن به بهره وری مدیریت آب می باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش برآورد نیاز آبی محصول ذرت در مشگین شهر استان اردبیل می باشد و برای این هدف از 10 تصویر بدون ابر ماهواره لندست 8 از سال 2004 تا 2016 و روش SEBS استفاده و نتایج حاصل از آن با روشهای پنمن مانتیث و تشت تبخیر مقایسه گردید. نتایج بیانگر ...  بیشتر