سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
تاثیر طراحی و توزیع شبکه نقاط کنترل زمینی در دقت نقشه‌های تولیدی از تصاویر پهپادی

مرتضی درزاده؛ حسن امامی

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1402، ، صفحه 97-77

https://doi.org/10.22034/rsgi.2024.58645.1056

چکیده
  آگاهی از تأثیر پارامترهای طراحی شبکه نقاط کنترل پهپامبنا برای دستیابی به کیفیتی بهینه در تولید اطلاعات مکانی، یکی از بخش‌های مهم در اجرای یک پروژه پهپادمبنا با توجه به شرایط و محدودیتهای موجود میباشد. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر طراحی و توزیع شبکه نقاط کنترل زمینی در دقت تولید اطلاعات مکانی و نقشه‌های تولیدی از تصاویر پهپادی است ...  بیشتر