مدیر مسئول


دکتر ابوالفضل قنبری گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز

 • a.ghanbaritabrizu.ac.ir

سردبیر


دکتر خلیل ولیزاده کامران گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز

 • valizadehtabrizu.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر هادی حکیمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

 • h.hakimitabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عطا اله ندیری دانشگاه تبریز

هیدروژئولوژی

 • nadiritabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر خلیل ولیزاده کامران گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه تبریز

سنجش از دور و GIS

 • valizadehtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل قنبری گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه تبریز، ایران

سنجش از دور و GIS در برنامه ریزی شهری

 • a_ghanbaritabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بختیار فیضی زاده دانشگاه تبریز

سنجش از دور و GIS

 • feizizadehtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر موسی عابدینی گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

ژئومورفولوژی

 • abediniuma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی شمس الدینی گروه سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تربیت مدرس،

سنجش از دور

 • ali.shamsoddinimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر کاظم رنگزن گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتری دورسنجی کاربردی

 • kazemrangzanscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاهین اوستان دانشگاه تبریز

خاکشناسی

 • oustanhotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر میثم ارگانی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران

GIS

 • arganyut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترایوب شریفی دانشگاه هیروشیما - ژاپن

شهرسازی

 • sharifihiroshima-u.ac.jp

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مورات یاکار دانشگاه مرسین - ترکیه

سنجش از دور و GIS

 • myakarmersin.edu.tr

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترفسون بالیک شانلی دانشگاه یلدیز- ترکیه

سنجش از دور و GIS

 • fbalikyildiz.edu.tr

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترسایگین عابدیکان دانشگاه حاجت تپه - ترکیه

سنجش از دور و GIS

 • sayginabdikanhacettepe.edu.tr

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حسین آزادی دانشگاه گنت بلژیک

سنجش از دور و GIS

 • hossein.azadiugent.be

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترسلیم یاوز جمال گروه جغرافیا و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه بغداد

سنجش از دور و GIS

 • drjsaleemcoart.uobaghdad.edu.iq

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر بهنام خرمی دانشگاه دوکز ایلو

سنجش ا زدور

 • behnam.khorramiogr.deu.edu.tr

کارشناس نشریه


دکتر الهام محمدعلیزاده فرد کارشناس نشریه

اقلیم شناسی

 • el.alizadehfardgmail.com
 • 04133392287