سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
روش‌های درونیابی نوین جهت تعیین بهترین روش برآورد توزیع مکانی بارش ، مطالعه موردی: چهار محال بختیاری

ندا موسوی کجاباد؛ امیر صدیقی سامان؛ مهدی مرادی

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1401، ، صفحه 68-49

https://doi.org/10.22034/rsgi.2022.15373

چکیده
  یکی از مسائل مهم در مدیریت منابع آب، برآورد توزیع بارندگی در مناطقی است که مقادیر بارندگی اندازه گیری نشده است. به دلیل عدم پوشش کامل ایستگاه های اندازه گیری باران، تخمین بارش در مناطق میان ایستگاه‌ها ضروری است. تخمین داده های نامعلوم در نقاط مختلف با استفاده از روش‌های درونیابی بر روی داده های اندازه گیری شده در محدوده مورد مطالعه ...  بیشتر