سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
- ارزیابی مقایسه ای الگوریتم های محاسبه شیب زمین با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی

محمد فتحی حسین آبادی؛ قاسم خسروی

دوره 2، شماره 4 ، آبان 1401، ، صفحه 16-1

https://doi.org/10.22034/rsgi.2023.53680.1028

چکیده
  مدل ارتفاعی رقومی (DEM) در پردازش‌های مختلف علوم زمین به عنوان یکی از منابع اصلی مطالعات بکارگرفته شده است. عامل شیب متوسط یک منطقه یکی از خصوصیات اساسی و فیزیکی مهم بوده و محاسبه و تعیین این عامل در تمامی طرح‌های مرتبط با علوم زمین ضروری است. از این رو در این پژوهش به منظور ارزیابی الگوریتم‌های شیب با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی ابتدا ...  بیشتر